Advokatfirmaet Baadstø

Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Advokatfirmaet Baadstø

Advokatfirmaet Baadstø

Vi driver alminnelig praksis og kan tilby kvalifisert juridisk bistand innenfor de aller fleste rettsområder. Skal du selge eiendom tilbyr vi alt fra eiendomsoppgjør til komplett megleroppdrag.

Medarbeidere

Dette er menneskene du kan møte hos oss

Kristine Baadstø

Kristine Baadstø praktiserer som allmenn advokat og er utdannet ved Universitetet i Oslo, hvor hun avla juridisk embetseksamen våren 2011.

Advokat Baadstø har undervist og sensurert rettslære i den videregående skole før hun startet karrieren som advokatfullmektig i 2011.

Nadia Bakken

Nadia Bakken er advokatsekretær hos oss og med sitt blide vesen tar hun godt i mot dine henvendelser. Hun bistår advokatene i stor og smått. Nadia er autorisert medhjelper ihht. Lov om eiendomsmegling.

Marthe Olivia Andreassen

Marthe Olivia Andreassen er advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Baadstø AS, hvor hun har vært ansatt siden august 2021. 

Marthe arbeider innenfor de fleste rettsområder, med særlig interesse for strafferett, fast eiendom, barnerett og arv- og familierett.

Eiendom

Eiendomsmegling og oppgjør etter privat salg

Megleroppdrag

Dersom du vil overlate hele prosessen til fagpersoner, tilbyr vi megleroppdrag hvor vi tar oss av hele salgsprosessen og du kan slappe av. Vi gjør... Les mer "Megleroppdrag"

Oppgjørspakken

Pakken er laget for deg som vil selge bolig selv eller har funnet kjøper og som trenger noen til å foreta selve oppgjøret. Pakken inkluderer... Les mer "Oppgjørspakken"

Rettsområder

Noen av områdene vi praktiserer innenfor

Strafferett

ForsvarerDersom du er blitt siktet i en straffesak, har du rett til å la deg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken, fra den... Les mer "Strafferett"

Barnevern

Når kan barnevernet overta omsorgen for et barn mot foreldrenes vilje?Hvor ofte skal foreldre og barn ha samvær?Hvordan kreve omsorgen tilbake?Når kan barnevernet frata foreldrene... Les mer "Barnevern"

Foreldretvister

Hvor skal barna bo?Hvor ofte skal barna ha samvær med den andre?Hvem skal ha foreldreansvar?Hvilke rettigheter har foreldrene?Hvilke rettigheter har barna?Hvem skal betale barnebidrag, og... Les mer "Foreldretvister"

Fast eiendoms rettsforhold

Vi bistår deg i tvister mellom kjøper og selger av fast eiendom, saker mot eierskifteforsikringsselskap, tvister om forkjøpsrett, nabotvister, grensetvister, tvister om festeavtaler, tvangsfravikelser av... Les mer "Fast eiendoms rettsforhold"

Familierett

Hva skal deles?Hvem skal ha hva?Når skal oppgjøret foretas?Hvilken verdi skal legges til grunn?Hva kan skjevdeles?Har jeg krav på vederlag?Hvem skal ha felles bolig?Hva er... Les mer "Familierett"

Arverett

Hvem er arvinger?Hvordan skal arven fordeles?Er testamentet gyldig?Har jeg krav på pliktdelsarv?Offentlig eller privat skifte?Har jeg rett til å sitte i uskiftet bo?Hvilke rettigheter har... Les mer "Arverett"

Priser

Vår veiledende timepris er fra kr. 1 560,- eks. mva. (kr. 1 950,- inkl. mva.), avhengig av sakens art og kompleksitet. Pris for ditt oppdrag vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.

Enkle testament og samboeravtaler har en fastpris à kr. 5 000,- eks. mva. (kr. 6 250,- inkl. mva) per dokument.

Forsikringsdekning
Oppstår tvist i forbindelse med din faste eiendom, inkluderer de fleste innbo- og villaforsikringer rettshjelpsdekning opp til et visst beløp, med tillegg av egenandeler. Dekning er aktuelt når det oppstår en tvist mellom kjøper og selger, kjøper og megler, håndverkere osv. Ta kontakt så undersøker vi om din forsikring inkluderer rett til advokatbistand.

Straffesaker
I straffesaker har du som tiltalt som hovedregel rett til forsvarer på det offentliges regning. Dette gjelder også siktede under etterforskning i visse saker. Også fornærmede har i enkelte straffesaker rett til bistandsadvokat på det offentliges bekostning, først og fremst saker om seksuelle overgrep og grov vold, også etterlatte i drapssaker.

Andre rettshjelpsordninger
Det offentlige kan under visse betingelser refundere dine omkostninger til advokat hvis du har fått gjennomslag for klage på forvaltningsvedtak.

Fri rettshjelp
I visse saker og på visse vilkår kan du også ha krav på fri rettshjelp. Se nærmere under Fri rettshjelp i menyen til høyre. Vi hjelper deg å undersøke om du har krav på fri rettshjelp i din sak.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettssalen, for eksempel utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat.

Fri sakførsel er rettshjelp i saker som føres for domstolene.

Sakstyper som kan falle inn under fri rettshjelp:
Barnefordelingssaker (samvær, bosted, foreldreansvar)
Skifteoppgjør etter separasjon og samlivsbrudd
Personskadesaker
Trygdesaker
Voldsoffererstatning
Saker om oppsigelse eller utkastelse av bolig
Arbeidstvister (oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold)
Saker etter utlendingsloven
Saker om umyndiggjøring
Saker om militærnekting
Krav om erstatning for uberettiget strafforfølgning.
Saker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Saker for kontrollkommisjonen om psykisk helsevern

Økonomiske vilkår:
Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i saker om barnevern og mishandling, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Innenfor de andre sakstypene som det gis fri rettshjelp i, er det et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser.

Inntektsgrensen:
Per i dag kan du ikke ha en skattbar bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt som overstiger kr. 350 000,- per år. Er du gift eller samboer er inntektsgrensen samlet kr. 540 000,-.

Formuesgrensen:
Enten du er enslig, gift eller samboer, er det dessuten en forutsetning at den samlede nettoformuen ikke overstiger kr. 150 000,- (formue som består i egen bolig medregnes ikke).

Egenandel:
Egenandel skal betales i alle behovsprøvde saker, det vil si i saker hvor man må oppfylle lovens inntektsgrenser. Personer med inntekt under kr. 100 000,- (brutto) skal imidlertid ikke betale egenandel.

Egenandelens størrelse:
* Fritt rettsråd – kr. 1 140,-
* Fri sakførsel – 25 %, men maks kr. 9 120,-

Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen. Rettshjelpsmottakeren betaler egenandelen direkte til advokaten, som krever egenandelen innbetalt på forskudd.

I følgende saker gis fri rettshjelp uten økonomisk behovsprøving og uten egenandel:
Enkelte saker etter utlendingsloven
Saker om umyndiggjøring
Saker om militærnekting
Krav om erstatning for uberettiget strafforfølgning
Saker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern