Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Strafferett
Strafferett

Strafferett

Forsvarer
Dersom du er blitt siktet i en straffesak, har du rett til å la deg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken, fra den første kontakten med politiet til endelig dom er avsagt. Som siktet i en straffesak har du blant annet rett til å rådføre deg med forsvarer før politiavhør eller før det blir avgjort om du skal varetekstfengsles.

I de fleste straffesaker har den siktede krav på forsvarer betalt av det offentlige. Dette gjelder alltid hvor siktede fengsles under etterforskning og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten. Dette innebærer at vår bistand i slike saker er gratis for den siktede frem til den rettslige behandlingen er avsluttet.

Men staten betaler ikke for forsvarerbistand i absolutt alle typer straffesaker. Det gjelder for eksempel saker hvor et forelegg ikke har blitt vedtatt, det gjelder de fleste promillesaker og det kan gjelde bistand før det er tatt ut tiltale. I slike saker avtaler vi konkret hva som skal betales hvis det er ønskelig med vår bistand.

Bistandsadvokat
I saker om vold mot ektefelle, samboer eller barn, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn og mindreårige, vil fornærmede som regel få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring til retten. Det samme gjelder for fornærmede eller pårørende i saker om drap herunder bildrap og grov vold der fornærmede er påført betydelig skade av fysisk eller psykisk art.

Fornærmede har også krav på bistandsadvokat i saker der det er ilagt besøksforbud, dersom den anmeldte bryter forbudet. Kostnadene i forbindelse med bistandsadvokat i de tilfeller som her er nevnt, dekkes av det offentlige.

Bistandsadvokaten vil normalt være tilstede i retten under straffesaken og vil fremme og prosedere erstatningskrav på vegne av den fornærmede. Bistandsadvokaten vil også bistå i prosessen for å søke voldsoffererstatning til fornærmede eller pårørende.

Voldsofre kan ha krav på fri rettshjelp selv om saken ikke anmeldes til politiet. Staten dekker da utgifter til rådgivning og bistand til vurdering av om det skal fremmes erstatningssøksmål mot gjerningspersonen eller til å få kravet fremmet i straffesak mot gjerningsperson.