Advokat Jurist Barnerett Strafferett Arverett Familierett Strafferett Rettshjelp Forsvarer Bistandsadvokat Samvær Foreldreansvar Skillsmisse Samlivsbrudd
Advokatfirmaet Baadstø
Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettssalen, for eksempel utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat.

Fri sakførsel er rettshjelp i saker som føres for domstolene.

Sakstyper som kan falle inn under fri rettshjelp:
Barnefordelingssaker (samvær, bosted, foreldreansvar)
Skifteoppgjør etter separasjon og samlivsbrudd
Personskadesaker
Trygdesaker
Voldsoffererstatning
Saker om oppsigelse eller utkastelse av bolig
Arbeidstvister (oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold)
Saker etter utlendingsloven
Saker om umyndiggjøring
Saker om militærnekting
Krav om erstatning for uberettiget strafforfølgning.
Saker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Saker for kontrollkommisjonen om psykisk helsevern

Økonomiske vilkår:
Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i saker om barnevern og mishandling, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Innenfor de andre sakstypene som det gis fri rettshjelp i, er det et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser.

Inntektsgrensen:
Per i dag kan du ikke ha en skattbar bruttoinntekt eller tilsvarende næringsinntekt som overstiger kr. 350 000,- per år. Er du gift eller samboer er inntektsgrensen samlet kr. 540 000,-.

Formuesgrensen:
Enten du er enslig, gift eller samboer, er det dessuten en forutsetning at den samlede nettoformuen ikke overstiger kr. 150 000,- (formue som består i egen bolig medregnes ikke).

Egenandel:
Egenandel skal betales i alle behovsprøvde saker, det vil si i saker hvor man må oppfylle lovens inntektsgrenser. Personer med inntekt under kr. 100 000,- (brutto) skal imidlertid ikke betale egenandel.

Egenandelens størrelse:
* Fritt rettsråd – kr. 1 140,-
* Fri sakførsel – 25 %, men maks kr. 9 120,-

Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen. Rettshjelpsmottakeren betaler egenandelen direkte til advokaten, som krever egenandelen innbetalt på forskudd.

I følgende saker gis fri rettshjelp uten økonomisk behovsprøving og uten egenandel:
Enkelte saker etter utlendingsloven
Saker om umyndiggjøring
Saker om militærnekting
Krav om erstatning for uberettiget strafforfølgning
Saker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern